ជួបជាមួយអ្នកកាសែតជើងចាស់

ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា និងរៀបចំកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានល្បីៗ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងផ្លាស់ប្តូរគំនិតយោបល់ថ្មីៗពីគន្លឹះនៃការថតរូប និងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងការដាកចំណងជើងរូបភាពពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន និងសារធារណៈជន។ កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។

កម្មវិធីនេះអ្នកសារព័ត៌មាន និងសារធារណៈជនអាចចូលរួមបានដោយសេរី ចំពោះព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធី សូមទំនាក់ទំនងមក លេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៤៨០ ១៧១/ ០៧៦ ៥៩៩២ ៦៤៧/ ០៩៦ ២៩៤៩ ៩៤ ឬតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច ccj@online.com.kh